REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA FACEBOOKU

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA FACEBOOKU

. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursów na fanpage’u  https://www.facebook.com/chemiadomowacom/ jest sklep internetowy www.chemiadomowa.com. Właścicielem sklepu firma MINERWA Dariusz Rohnka
ul. Młyńska 15a 62-095 MUROWANA GOŚLINA NIP 7771741258
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursów.
3. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator.
4. Konkursy Organizowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w Konkursach jest nieodpłatny.
6. Czas trwania (ogłoszenie i termin rozstrzygnięcia) Konkursów podawany jest każdorazowo na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu w treści postów konkursowych. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursów, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursów na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

2 WARUNKI I ZASADY KONKURSÓW
1. Uczestnikiem Konkursów („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mieszka na terenie Polski (lub wskaże adres do wysyłki nagrody w Polsce) oraz
przestrzega regulaminu Facebook.pl, znajdującego się pod adresem http://facebook.com/legal/terms/.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursach jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przystępując do Konkursów Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursami.

3 NAGRODY
1. Lista nagród w Konkursach jest podawana każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage’u https://www.facebook.com/chemiadomowacom/

2. Zdobywcami nagród w Konkursach są Uczestnicy, wyłonieni przez Organizatora którzy w czasie trwania konkursów spełnili warunki i zadania określone każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage’u https://www.facebook.com/chemiadomowacom/
3. Laureaci Konkursów zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook (komentarz pod postem konkursowym) nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez serwis Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. Podanie przez Laureata danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oznacza jednocześnie wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez MINERWA Dariusz Rohnka. tych danych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz  wysyłki nagrody, a także przyjęcie przez niego do wiadomości, że
administratorem zebranych danych osobowych jest MINERWA Dariusz Rohnka
ul. Młyńska 15a 62-095 MUROWANA GOŚLINA NIP 7771741258;
dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz  wysyłki nagrody,
dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, podanie danych jest dobrowolne.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U., poz. 922).

7. Wysyłka nagrody nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Pocztą Polską w ciągu 10 dni roboczych od przesłania przez Laureata danych umożliwiających jej skuteczne doręczenie.
Wysyłka na koszt Organizatrora, na adres wskazany przez Laureatów. Nie wysyłamy za granicę.
Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, przeprowadzane przez serwis Facebook, ani z nim związane.

4 PRAWA AUTORSKIE I INNE
1. Przystępując do Konkursów, Użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczonych w Konkursach utworów: zdjęcia, obrazy lub teksty, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres sklep@chemiadomowa.com
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursów.

5. Wartość nagrody nie przekracza 100 zł, dlatego zwolniona jest z podatku dochodowego.

5 REKLMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adres sklep@chemiadomowa.com z dopiskiem „Reklamacja facebook” najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje Reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy Reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie Reklamacji podejmowane będą w formie elektronicznej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów, w szczególności wyboru Laureatów i wydania Nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://blog.chemiadomowa.com/

 

25 myśli nt. „REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA FACEBOOKU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.